Radošuma darbnīca ar Mili Pelli / Dance your creativity with Mili Pelli

Scroll down for English language

 

Baltijas Biodanza skola aicina piedalīties nedēļas nogalē

“RADOŠUMA DARBNĪCA”

2019.gada 8. un 9.jūnijā

“Mums jāliek radošumam kalpot savai dzīvei! Ne tikai estētiskajā nozīmē, bet dziļam radošumam, kas izmaina mūsu dzīvi. Tad tā tiešām plūst un mēs kļūstam par savas dzīves galvenajiem varoņiem. Tad, ja Tu vēlies kauT kur dzīvot, Tu turp dodies. Ja tu gribi dzīvot ar kādu, Tu to dari. Ja Tu sapņo par citu profesiju, Tu nekavējies!”
/Rolando Araneda Toro, biodanza metodes autors/

 

Eksistenciāls radošums ur par radošuma izpausmi katrā mūsu dzīves izpausmes aspektā, ne tikai radot mākslas darbus. Eksistenciālais radošums ir daudz plašāks - tas ir par Dzīves mākslu.

Biodanza mūs aicina uzdot sev jautājumus - Kā es dzīvoju un kā es vēlos dzīvot? Mehāniski, automātiski un nesavienotam ar savu jūtu pasauli vai dzīvot veselumā un pārpilnībā - piedzīvojot noslēpumainu un brīnišķīgu pieredzi!

Radošums ir viena no Biodanza dzīves potenciāla līnijām. Tā ir iespēja dzīvot dzīvi ar zinātkāri: paplašinot savu uztveri un dzīvojot ar radošu impulsu dzīvē. Kad radošuma līnija ir veselīga un dinamiska, mums veidojas vieglas attiecības ar dzīvi. Mēs izdzīvojam to ar interesi un piedzīvojuma izjūtu. Radošums dod iespēju unikālai personīgai izpausmei un arī iespēju izmainīt mūsu ierastos uzvedības modeļus pozitīvākā un inovatīvākā uzvedībā. Kad mēs esam dziļi savienoti ar radošumu mēs varam pilnīgāk saprast savu vietu dzīvē, un mūsu kontaktu ar universa radošo enerģiju kopumā.

 

Šajā nedēļas nogalē mēs dejosim un radīsim pieredzi, kas atmodinās mūsu radošuma potenciālu.


Norises vieta: Rīgas Avotu pamatskola, Avotu ielā 44, Rīgā
Dalības maksa darbnīcā: 140 EUR

Pieteikties un vairāk informācijas: balticbiodanza@gmail.com vai zvanot 26408889 Diāna Stūrmane

Nodarbības vadīs biodanza pasniedzēja no Itālijas Mili Pelli.
Mili Pelli ir dzimusi un izaugusi Argentīnā. Kopš 1991.gada dzīvo Itālijā. Ir mācījusies Ziemeļaustrumu universitātes Pilsētas plānošanas un arhitektūras fakultātē Argentīnā, un mācījusies “Grupas dinamika un uzraudzība”. Piedalījusies daudzās mākslas izstādēs. 1984.gadā ir iepazinusi biodanza metodi Argentīnā.

Biodanza metodi apguva pirmajā biodanza skolā Itālijā, ko vadīja Rolando Araneda Toro (Biodanza metodes autors). 1993.gadā ieguva biodanza fasilitatora diplomu un 1997.gadā - Biodanza metodes didaktiskā skolotāja diplomu. 2000.gadā ar saviem mākslas darbiem ir piedalījusies Barselonas Spānijas pētījumu simpozijā par mākslu un sirdsapziņas paplašināšanu.

Mili Pelli ir specializējusies šādos Biodanza novirzienos: “Biodanza ūdenī”, “Identitāte un četri elementi”, “Balss, mūzika un perkusijas”, “Dabisku krāsu dejas”, “Biodanza un zodiaka zīmes”, “Biodanza bērniem, pusaudžiem un biocentriskā izglītība”.

Biodanza paplašinājuma “Biodanza un mākslas izplausme” autore un skolotāja. Kopš 1993.gada vada regulāras biodanza grupas Boloņā un citās Itālijas pilsētās. Darbojas Biodanza projektos ar bērniem Boloņas pašvaldības pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas iestādēs, kā arī Imola vidusskolas iestādē. Sadarbojas ar Biodanza Rolando Toro sistēmas skolas direktoriem.

“Es ticu dzīves radīšanas mākslai un dejošanai, izmantojot mūsu sajūtu instinktus. Mani aizrauj viedums un spēks dzīves dabas viedums radošums….”

 

 

ENG

Baltic Biodanza School invites Creativity Workshop

DANCE YOUR CREATIVITY

8. un 9.june, 2019

We have to make the creativity to serve our lives! Not only in the aesthetic sense, but for deep radiance which changes our life.Then it really flows and we are the main characters of our lives. Then, if you want to live somewhere, you go out there. If you want to live with someone, you do it. If you dream about different profession, go for i!
/Rolando Araneda Toro, the author of Biodanza method/

 

Existencial creativity is about the expression of creativity in every aspect of our livfe, not just creating artwork. The existencial creativity is much wider - it is about Art of Life.

Biodanza asks us a question - How do I live and how do I want to live? Mechanically, automatically and not connected to the world of feelings or to live wholeheartedly and abundantly - experiencing a mysterious and wonderful experience.

Creativity is one of the Biodanza life's potential lines. It is possibility to live your life with curiosity: expanding your perception and living your life with creative impulse. When the line of creativity is healthy and dynamicwe have a light relationship with life. We live it with interest and sense of adventure. Creativity gives us a possibility to change our usual behaviour patterns in more positive and innovative ways.When we are deeply connected with our creativity, we can better understand our place in life and our contact with universe's creative energy in general.

This weekend we will dance and create the experience which will awaken our creativity potencial.

 

Place: Riga Avotu Secondary School, 44 Avotu street, Riga
Workshop fees: 140 EUR

Apply for and more information balticbiodanza@gmail.com; phone +371 26408889 Diana Sturmane

 

Workshop will be led by Didactic Teacher of Biodanza Mili Pelli, Italy.
Mili Pelli was born and grew up in Argentina. Since 1991, she lives in Italy. She has studied at the Facultyof Urban Planning and Arhitecture in Northeastern University of Argentina and has studied "Group Dynamics and Supervision". She has participated in many art exhibitions. In 1984 she became familiar with the Biodanza method in Argentina. She mastered the Biodanza method in the first Biodanza School in Italy, led by Rolando Araneda Toro (the author of Biodanza method). In 1993 she got a Biodanza Facilitator Diploma and in 1997 a Biodanza Didacta Diploma. She has taken part in Barcelona's Spanish research symposium on art and the expansion of conscience.

Mili Pelli has specialized in the following Biodanza diversions: "Biodanza in Water", "Identity and Four Elements", "Voice, Music and Percussion", "Natural Colour Dances", "Biodanza and Signs of Zodiac","Biodanza for Children, Adolescents and Biocentric Education"
She is the author and teacher of Biodanza extension "Biodanza and Art Manifestation".Since 1993 she leads regular groups in Bologne and in other cities of Italy. Mili Pelli works with Biodanza projects for children, teenagersin Bologna Municipal pre-schools, primary and secondary schools, as well as in high school institutions of Imola. She cooperates with the directors of the schools of Biodanza Rolando Toro system.

"I believe in the art of life creation and dancing using our sense instincts .... I am fascinated by wisdom and strength - the Wisdom of Life and creativity ..."

Atpakaļ